//honeypot demagogic

 Forum DhammaCitta. Forum Diskusi Buddhis Indonesia

Author Topic: Interpretasi Ta Pei Cou (Mahakaruna Dharani) oleh praktisi Theravada  (Read 22988 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline karma jigme

  • Teman
  • **
  • Posts: 53
  • Reputasi: 1
  • Semoga semua mahluk berbahagia
Chinese

南無喝囉怛那哆囉夜 [耶] (1) 南無阿唎 [耶] (2) 婆 盧羯帝爍鉢囉 [耶](3) 菩提薩跢婆 [*耶] (4) 摩訶薩 跢婆 [耶] (5) 摩訶迦盧尼迦 [耶] (6) 唵  (7) 薩皤囉 罰曳 (8) 數怛那怛寫 (9) 南無悉吉利埵伊蒙阿 唎 [*耶] (10) 婆盧吉帝室佛囉 [楞] 馱婆 (11) 南無那 囉謹墀 (12) 醯唎摩訶皤哆沙咩 (13) 薩婆 阿他豆輸朋 (14) 阿逝孕 (15) 薩婆薩哆那摩婆 伽 (16)
摩罰特豆 (17) 怛姪他 (18) 唵阿婆盧醯 (19) 盧迦帝 (20) 迦羅帝 (21) 夷醯唎 (22) 摩訶菩 提薩埵 (23) 薩婆薩婆 (24) 摩羅摩羅 (25) 摩醯 摩醯唎馱孕 (26) 俱盧俱盧羯懞 (27) 度盧度盧 罰闍耶帝 (28) 摩訶罰闍耶帝 (29) 陀羅陀羅 (30) 地利尼 (31) 室佛囉耶 (32) 遮羅遮羅 (33) 摩摩 罰摩囉 (34) 穆帝囇 (35) 伊醯移醯 (36) 室那室 那 (37) 阿囉嘇佛囉舍利 (38) 罰沙罰嘇 (39) 佛 羅舍耶 (40) 呼嚧呼嚧摩囉 (41) 呼嚧呼嚧醯利 (42) 娑囉娑囉 (43) 悉利悉利 (44) 蘇嚧蘇嚧 (45) 菩提夜菩提夜 (46) 菩馱夜菩馱夜 (47) 彌帝 利夜 (48) 那囉謹墀 (49) 地唎瑟尼那 (50) 波夜 摩那 (51) 娑婆訶 (52) 悉陀夜 (53) 娑婆訶 (54) 摩 訶悉陀夜 (55) 娑婆訶 (56) 悉陀喻藝 (57) 室皤 囉耶 (58) 娑婆訶 (59) 那囉謹墀 (60) 娑婆訶 (61) 摩囉那囉 (62) 娑婆訶 (63) 悉囉僧阿穆佉耶 (64) 娑婆訶 (65) 娑婆摩訶阿悉陀夜 (66) 娑婆 訶 (67) 者吉囉阿悉陀夜 (68) 娑婆訶 (69) 波陀 摩羯悉哆夜 (70) 娑婆訶 (71) 那囉謹墀皤伽囉 [耶] (72) 娑婆訶 (73) 摩婆利勝羯囉夜 (74) 娑婆 訶 (75) 南無喝囉怛那哆囉夜耶 (76) 南無阿唎 [耶] (77) 婆嚧吉帝 (78) 爍皤囉夜 (79) 娑婆訶 (80) 唵悉殿都曼哆囉鉢 馱 耶 (81) 娑婆訶 (82) 


Pinyin

nā mó hē luō dá nā duō luō yè  [yē]  (1)  nā mó ā lì  [yē]  (2)  pó  lú jié dì shuò bō luō  [yē] (3) pú tí sà duò pó  [yē] (3) mó hē sà  duò pó  [yē ]  (5) mó hē jiā lú ní jiā   [yē ] (6)  ǎn  (7) sà pó luō fá yè (8)  shǔ dá nā dá xiě  (9) nā mó xī jí lì duǒ yī méng  ā  lì  [ yē ] (10)  pó lú jí dì shì fú luō  [léng] duò pó  (11)  nā mó nā luō jǐn chí  (12) xī lì mó hē pó duō shā miē (13) sà pó  ā tā dòu shū péng  (14) ā shì yùn (15) sà pó sà duō nā mó pó  jiā   (16) mó fá tè dòu  (17)  dá zhí tā   (18)  ǎn ā pó lú xī  (19) lú jiā dì   (20) jiā luó dì  (21) yí xī lì  (22) mó hē pú tí sà duǒ (23)  sà pó sà pó  (24) mó luó mó luó  (25) mó xī  mó xī lì duò yùn  (26) jù lú jù lú jié méng  (27) dù lú dù lú fá dū yē dì  (28) mó hē fá dū yē dì   (29) tuó luó tuó luó  (30) dì lì ní  (31) shì fú luō yē  (32) zhē luó zhē luó  (33) mó mó  fá mó luō  (34)  mù dì  lì   (35) yī xī yí xī   (36) shì nā shì  nā  (37)  ā luō shān  fú luō shè lì (38) fá shā fá shān (39) fú  luó shè yē  (40)   hū lú  hū lú mó luō   (41)  hū lú  hū lú xī lì  (42) suō luō suō luō  (43)  xī lì xī lì (44) sū lú sū lú   (45) pú tí yè pú tí yè (46)   pú duò yè pú duò yè  (47) mí dì  lì yè  (48) nā luō jǐn chí  (49) de lì sè ní nā (50) bō yè  mó nā  (51) suō pó hē   (52)  xī tuó yè   (53) suō pó hē   (54)  mó  hē xī tuó yè  (55) suō pó hē (56) xī tuó yù yì  (57) shì pó  luō yē  (58)  suō pó hē  (59) nā luō jǐn chí   (60) suō pó hē   (61)  mó luō nā luō (62) suō pó hē  (63)  xī luō sēng ā mù qū yē  (64) suō pó hē   (65) suō pó mó hē ā xī tuó yè  (66)  suō pó  hē   (67)  zhě jí luō ā xī tuó yè   (68)  suō pó hē  (69) bō tuó  mó jié xī duō yè  (70) suō pó hē (71)  nā luō jǐn chí pó jiā luō [yē] (72) suō pó hē  (73) mó pó lì shèng jié luō yè  (74) suō pó  hē  (75) nā mó hē luō dá nā duō luō yè yē   (76) nā mó ā lì   [yē](77) pó lú jí dì  (78) shuò pó luō yè   (79) suō pó hē  (80) ǎn xī diàn dū màn duō luō bō  duò  yē   (81) suō pó hē (82)


Sanskrit

namo ratnatrayāya nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya svāhā

namo ratna- trayāya (1) namaḥ ārya (2)  avalokiteśvarāya  (3) bodhisattvāya  (4) mahāsattvāya (5)  mahākaruṇikāya (6) oṃ  (7) sarvabhaye  (8) śodhanāya tasya (9)  namaskṛta imu ārya (10)avalokiteśvara tava  (11) namo nīlakaṇṭha (12) hṛdayaṃ vartayiṣyāmo (13) sarvātha-sādhanaṃ ṣubhaṃ (14) ajeyam (15) sarvabhūtānāṃ bhava (16) marge-viśodhakam (17) tadyathā (18) oṃ ālokādhipati (19) lokāti (20) krānta (21) ehy (22) mahā-bodhisatva (23)  sarpa-sarpa (24) smara smara (25) mama hṛdayam (26) kuru kuru karma (27) dhuru dhuru vijayate (28) mahāvijayate (29) dhara dhara (30) dhāraṇī (31) rāja (32) cala cala (33) mama vimala (34) mūrtte (35) ehi ehi (36) chinda chinda (37) arṣapracali (38) viṣam viṣam (39) praṇāśaya (40) hulu hulu smara (41) hulu hulu śrī (42) sara sara (43) siri siri (44)suru suru (45) bodhiya bodhiya (46) bodhata bodhaya (47) maitriya (48) nīlakaṇṭha (49) dehi me darśanaṃ (50) praharāyamāṇāya (51) svāhā (52) siddhāya (53) svāhā (54) mahāsiddhāya (55)svāhā (56) siddhayogi (57 ) iśvarāya (58) svāhā (59) nīlakaṇṭhāya (60) svāhā  (61) varāhamukhāya (62) svāhā (63) narasimhamukhāya (64) svāhā (65) gadāhastāya (66) svāhā (67) cakrahastāya (68) svāhā (69) padmahathāya (70) svāhā (71) nīlakaṇṭhapāṇḍarāya (72) svāhā (73)mahātali-śaṅkarāya (74)svāhā (75) namo ratnatrayāya (76) namaḥ ārya (77) avalokita (78) iśvarāya (79) svāhā (80) oṃ siddhyantu mantra-padāni (81) svāhā (82)
Jangan bersandar pada individual , bersandarlah pada Dharma
Jangan bersandar pada kata -kata , bersandarlah pada makna

Offline karma jigme

  • Teman
  • **
  • Posts: 53
  • Reputasi: 1
  • Semoga semua mahluk berbahagia
Jangan bersandar pada individual , bersandarlah pada Dharma
Jangan bersandar pada kata -kata , bersandarlah pada makna

 

anything